Tablica 5: Struktura formularza odpowiedzi dla potrzeb oferty technicznej

Drukuj te strone

1. Opis proponowanej uslugi
A. Cele zamawiajacego odnosnie cateringu Podsumowująca prezentacja ofert oferentów, umożliwiająca ocenę ogólnej zgodności oferty z wymaganiami.
B. Zgoda na proponowane part­nerstwo kontraktowe Jeżeli proces przetargowy przewiduje projekt umowy, oferenci zostaną poproszeni o wyrażenie swojej zgody na formularzu odpowiedzi. Może to im dać okazję do wyrażenia swoich uwag. Możliwe będzie ocena, czy proponowana umowa odpowiada usługom wymienionym w specyfi­kacjach.
C. Zgodnosc z ograniczeniami us­lug nalozonymi przez zamawiajacego Formularz odpowiedzi powinien umożliwiać zamawiającemu sprawdzenie zgodności z ograniczeniami usług i ocenę dostarczonego opisu przydzielenia ról obu stronom.
D. Zakres dzialalnosci Stopień szczegółowości w odniesieniu do zakresu działania będzie różnił się zależnie od typu użytkownika końcowego oraz usług, jakie mają być codziennie świadczone.
E. Ograniczenia organizacyjne Formularz odpowiedzi stworzy oferentom okazję do złożenia propozycji orga­nizacyjnych, które mogą przyczynić się do poprawy usług i/lub w optymalny sposób wykorzystać środki finansowe zainwestowane przez zamawiającego w usługi cateringowe. Zamawiający będzie mógł ocenić profesjonalizm każdego z oferentów i wskazać różnice między dwiema proponowanymi ofertami usług.
F. Kontekst techniczny Oferenci będą mieli okazję wpisać do formularza odpowiedzi swoje uwagi doty­czące przydatności dostępnych zasobów technicznych do świadczenia usług (na przykład nabycie prac i/lub sprzętu, jaki uważają za konieczny).
Jeżeli zamawiający poprosił w specyfikacjach o restrukturyzację pomiesz­czeń, formularz odpowiedzi powinien umożliwić:
pomiar jakości i związku proponowanych przez oferentów
zmian z obiektami i wyposażeniem;
kontrolę zgodności z dobrą praktyką i obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa środków spożywczych, zdrowia i bezpieczeństwa pracowni­ków, bezpieczeństwa użytkowników końcowych, bezpieczeństwa pożarowego...;
ocenę obszarów, pomieszczeń, zakładów i wyposażenia proponowanego przez oferentów oraz ich zgodność z rodzajem zalecanego zaopatrzenia i/lub zgłaszanego w specyfikacjach (np. oferenci nie mogą twierdzić, że pracują w oparciu o świeże produkty, jeżeli nie ujęli w planie niezbędnych do tego celu
obiektów/wyposażenia).
2. Oczekiwania zamawiajacego
A. Uslugi zywieniowe Oferenci opiszą szczegółowo usługi gastronomiczne, jakie zamierzają wprowadzić. Zamawiający będzie mógł sprawdzić, czy propozycje te odpowiadają poszukiwanym usł­ugom, jak również istnienie wewnętrznej spójności propozycji na przykład pomiędzy typem planowanego zaopatrzenia a organizacją proponowaną przez oferentów. Res­tauracja bazująca na dostawach produktów surowych (produkty świeże) wymaga liczniejszego zespołu pracowników niż restauracja zaopatrywana w produkty gotowe.
B. Organizacja zasobów ludz­kich Oferenci na formularzach odpowiedzi zobowiążą się do przestrzegania zasad znajdujących się w spe­cyfikacjach i odnoszących się do przejęć/przeniesień załogi. Jeśli zachodzi taka trzeba, mogą zanotować swoje uwagi i/lub wyrazić zastrzeżenia.
Oferenci wyjaśnią, w jaki sposób usługi cateringowe będą codziennie zarządzane: struktura administracyjna na poziomie zarządzania operacyjnego odpowiedzialna za realizację umowy oraz profil kierownika res­tauracji.
Na koniec oferenci przedstawią strukturę zasobów ludzkich, jaką zamierzają wpro­wadzić i która stanowi podstawę kalkulacji zarobków ogółem.
C. Zarzadzanie jakoscia Opis planowanych działań związanych z zarządzaniem jakością. Oferenci powinni przedstawić swoją politykę dotyczącą jakości - kolejny element pozwalający odróżnić dostawców usług.
3. Pozostale informacje odnosnie proponowanych uslug
A. Odpowiedzialnosc spoleczna Oferenci przedstawią zarys swojej polityki korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, jak również wszelkich związanych z tym działań, jakie podejmą w odpowiedzi na wymagania postawione w spe­cyfikacjach.
B. Bezpieczenstwo Formularz odpowiedzi powinien umożliwiać dokonanie oceny zdolności oferentów do spełnienia wymogów bezpieczeństwa stawianych przez zamawiającego.
C. Monitorowanie zobowiazan wynikajacych z u­mowy Oferenci będą mogli na formularzu odpowiedzi opisać systemy informatyczne, jakie zamierzają wykorzystać do monitorowania ich zobowiązań wynikających z umowy. Mogą znaleźć się wśród nich systemy:
które są stosowane w przypadku wszystkich ich klientów;
które zastosowano w przypadku konkretnych klientów (z podaniem, o jakich klientów chodzi)
i/lub które planowane są w odniesieniu do rozpatrywanej umowy.

Spis tresci niniejszego poradnika