Tabela 14: Przykład przyznawania punktów w oparciu o kryteria techniczne

Drukuj te strone

Tabela 14 ilustruje, jak mogłyby być przydzielone punkty kryteriom technicznym. W podanym przykładzie zamawiający przyznał 60 punktów kryteriom technicznym (jakości) oraz 40 punktów kryteriom fi­nansowym (cenie). Kryteria jakościowe uzyskały przewagę nad ceną usługi, choć cena pozostała istotnym czynnikiem.

1 - Kryteria odnosnie elementów skladowych uslug Liczba punktów przyznanych kryterium
A - Cele zamawiajacego 1
B - Ograniczenia swiadczenia uslug okreslone w specyfikacji 1
C - Ograniczenia organizacyjne okreslone w specyfikacji 1
D - Ograniczenia techniczne 1
Suma czesciowa za kryteria dotyczace swiadczenia uslug
4
2 - Kryteria dotyczace oczekiwan zamawiajacego w zakresie jakosci swiadczonych uslug Liczba punktów przyznanych kryterium
A - Uslugi zywieniowe
Wymogi ogólne ze specyfikacji 3
Wymogi odzywcze ze specyfikacji 3
Wymogi dotyczace dzialan promocyjnych 3
Ogólna atrakcyjnosc menu 3
B - Organizacja zasobów ludzkich
Wymogi odnosnie warunków przejec/przeniesien pracowników 3
Wymogi odnosnie rekrutacji lub przesuniec pracowników 3
Wymogi odnosnie kwalifikacji i szkolen pracowników 3
Wymogi odnosnie programu szkolen proponowanego dla juz zatrudnionych pracowników 3
Zarzadzanie operacyjne realizacja umowy 4
Zarzadzanie operacyjne restauracja 3
Codzienna spójnosc organizacyjna pracy 2
C - Zarzadzanie jakoscia
Gwarancja Higieny i Bezpieczenstwa Zywnosci (zasady HACCP) 2
Kontrola zaopatrzenia 2
Jakosc monitorowania uslug 3
Zasoby wykorzystywane do monitorowania jakosci uslug 2
Suma czesciowa za kryteria zwiazane z jakoscia swiadczonych uslug
42
3 - Pozostale kryteria ze specyfikacji Liczba punktów przyznanych kryterium
Wymagania w zakresie odpowiedzialnosci spolecznej 3
Wymogi bezpieczenstwa 2
Wymagania dotyczace monitorowania zobowiazan wynikajacych z umowy 2
Oczekiwania odnosnie inwestycji: skala, zrównowazony rozwój, jakosc architektoniczna. 2
Zgodnosc inwestycji z przepisami (zdrowie, bezpieczenstwo pracy, dostepne publicznie placówki, jesli dotyczy) 2
Zasoby udostepnione przez zamawiajacego  
Pomieszczenia 1
Obiekty 1
Drobny sprzet 1
Suma czesciowa za pozostale kryteria
14
RAZEM ZA KRYTERIA TECHNICZNE
60

Spis tresci niniejszego poradnika