Słowniczek

Drukuj te strone

Umowa: zestaw warunków i postanowień wiążący nabywcę z firmą cateringową w zakresie świadczenia usług. Umowa odnosi się do publicznego zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu lub do relacji pomiędzy klientem (zamawiającym) i dostawcą usług (firmą cateringową).

Procedura przetargowa: konkurs rozgrywany pomiędzy różnymi dostawcami usług, mający na celu zawarcie umowy. Idea zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu odnosi się w szczególności do udzielenia zamówienia w sektorze publicznym lub prywatnym. Zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu z natury rzeczy są bardziej obwarowane przepisami w przypadku sektora publicznego, aniżeli prywatnego, a terminy ogłoszeń (ogłoszenie przetargu oraz informacja o wyborze oferenta) są ograniczone przepisami.

Ogłoszenie przetargu: w kontekście procedur przetargowych ogłaszanych przez instytucje publiczne rozpoczęcie procedury przetargowej musi zostać podane do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyborze oferty): w kontekście procedur przetargowych prowadzonych przez instytucje publiczne wyniki procedury (zwycięski oferent, wartość umowy) zgodnie z przepisami muszą być podane do publicznej wiadomości.

Zamawiający lub nabywca: organizacja (instytucja publiczna lub firma prywatna), która organizuje przetarg. Innymi słowy, organizacja dokonująca nabycia usług cateringow­ych.

CCC: Firma cateringowa.

Dostawca usług: w niniejszym poradniku jest to firma cateringowa.

Oferent: przedsiębiorstwo zgłaszające się w charakterze kandydata do wzięcia udziału w procedurze przetargowej wszczynanej przez zamawiającego.

Oferent wygrywający: przedsiębiorstwo, któremu udzielono zamówienia.

Użytkownik: „klient końcowy”, konsument mieszkający i/lub zatrudniony u zamawiającego.

Swiadczenie różnorodnych usług: świadczenie różnego typu usług, np. cateringowych i sprzątania, przez tego samego dostawcę usług.

HACCP: ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNY PUNKT KONTROLI (ang. Hazard Analysis Control Critical Point) - zestaw zasad służących analizie ryzyka i krytycznych punktów kontroli).

Bez podatków: Podatki niewliczone, cena netto.

Warianty: odpowiedzi i propozycje składane przez oferentów wykraczające poza minimalne wymogi wyszczególnione w specyfikacjach. Ogólnie rzecz biorąc, oferenci muszą sformułować ofertę podstawową, dokładnie odpowiadaj­ącą specyfikacjom. Mogą oni jednak, jeżeli zamawiający w zaproszeniu zaznaczą to, proponować rozwiązania alternatywne lub innowacyjne, wykraczające poza ramy „oferty podstawowej”.

Spis tresci niniejszego poradnika