Czemu służy niniejszy poradnik?

Drukuj te strone

Partnerzy społeczni działający w sektorze usług cateringowych, FERCO (Europejska Federacja Organizacji Cateringowych) oraz EFFAT (Europejska Centrala Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki) zwracają uwagę na fakt, że rosnąca liczba instytucji i urzędów publicznych oraz przedsiębiorstw prywatnych podzleca usługi cateringowe firmom specjalizującym się w tego rodzaju działalności.

Dokonując wyboru dostawcy usług, zamawiający korzystają z procedur przetargowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet europejskim, w zależności od zakresu umowy. Obecnie większość umów o świadczenie usług cateringowych jest podpisywana z firmą oferującą najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zdając sobie sprawę z ograniczeń budżetowych jednostek państwowych i prywatnych, EFFAT i FERCO uważają, że polityka zawierania umowy z oferentem proponującym najniższe ceny nie leży w interesie zainteresowanych stron.

Faktycznie, wybór dostawców usług na podstawie ceny staje się powodem coraz ostrzejszej konkurencji pomiędzy firmami cateringowymi i skłania je do maksymalnego cięcia kosztów. Takie minimalizowanie kosztów bywa niekiedy przyczyną pogorszenia jakości dostarczanych posiłków i usług, co może grozić pogorszeniem bezpieczeństwa żywności. Wywiera to także niepożądany wpływ na pracę i warunki, w jakich wykonują ją osoby zatrudnione w branży, jak również ogólną rentowność firm cateringowych.

Preferencja dotycząca najniższej ceny ma także negatywny wpływ na wizerunek firmy klienta, która stwarza wrażenie, że troszczy się wyłącznie o cenę, a nie jakość posiłków.

FERCO i EFFAT są zdania, że przewaga aspektu finansowego wynika także z trudności, napotykanych przez zamawiających w komunikowaniu potrzeb dotyczących jakości podczas kierowania do oferentów zaproszeń do wzięcia udziału w przetargu. Bierze się to także z braku instrumentów umożliwiających określenie, ocenę i porównanie ofert nie tylko pod kątem ceny, ale i jakości.

Dlatego też EFFAT oraz FERCO, działając w interesie firm i instytucji oraz ich klientów, jak również w interesie firm z sektora usług cateringowych, proponuje metodę służącą zawieraniu umów cateringowych, biorącą pod uwagę zarówno jakość usługi, jak i cenę.

Aby ułatwić praktyczne wdrożenie takiej procedury, EFFAT i FERCO sporządziły „poradnik wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, który udostępnić narzędzia potrzebne do wybierania oferty w oparciu o najlepszy wskaźnik jakości do ceny, a co za tym idzie, promować w Europie regułę „oferty ekonomicznie najkorzystniejszej”, która - co należy podkreślić - jest wspierana przez ustawodawstwo europejskie oraz prawo precedensowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Klienci europejscy” stali się bardziej wymagający, a ich oczekiwania są bardziej złożone. Należy do nich na przykład:

 • ogólne żądanie wysokiej jakości;
 • oczekiwanie szerokiego wyboru posiłków, systematycznie zmienianych;
 • potrzeba wygodnych oraz estetycznych wnętrz (akustyka, wystrój, umeblowa­nie itp.)
 • poszukiwanie atrakcyjnych, różnorodnych metod dystrybucji;
 • koncentracja na walorach odżywczych;
 • wysokie oczekiwania w odniesieniu do higieny i bezpieczeństwa produktów żywnościowych;
 • popyt na informacje dotyczące serwowanych posiłków.

W tym samym czasie przepisy (dot. higieny i bezpieczeństwa żywności, warunków pracy oraz szkoleń itp.) stają się coraz bardziej restrykcyjne i stawiają kolejne wymogi zarówno firmom cateringowym, jak i organizacjom korzystającym z ich usług.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań, rosnąca liczba zamawiających z sektora publicznego i prywatnego podzleca usługi cateringowe wyspecjalizowanym firmom. Pojawiają się wówczas kolejne wyzwania dotyczące zarządzania procedurą przetargową. Zamawiający muszą wybrać najlepsze rozwiązanie, biorące pod uwagę ich potrzeby i ograniczenia, zwłaszcza finansowe, a równocześnie muszą pozostawać w zgodzie z profesjonal­nymi praktykami i licznymi obwarowaniami dotyczącymi cateringu.

Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie pozwala sprostać wszystkim wyzwaniom i umożliwia możliwie efektywne zarządzanie procesem podzlecania.

W opinii FERCO oraz EFFAT wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, dokonany zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne zapewni rzeczywistą wartość dodaną. Krok taki będzie miał pozytywne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron:

 • bardziej przejrzyste procedury wyboru oferty;
 • lepsza analiza potrzeb jednostek zainteresowanych usługami cateringowymi;
 • optymalizacja zasobów zainwestowanych w usługi cateringowe;
 • odzewu bardziej zgodnego z oczekiwaniami zamawiających oraz ich użytkowników;
 • osiągnięcie wyższego poziomu jakości, higieny i bezpieczeństwa żywności;
 • gwarancje w odniesieniu do pracy, warunków jej wykonywania i szkolenia pracowników z branży usług cateringowych.

Spis tresci niniejszego poradnika