Drukuj te strone

Analiza i punktacja ofert prowadzi do efektywnego porównania.

Wymaga to od zamawiających:

  • ustalenia najistotniejszych czynników wykorzystywanych w podjęciu decyzji o udzieleniu zamówienia;
  • przydzielenia każdemu kryterium w specyfikacji względnej wagi jako podstawy przyzna­wania ofertom punktów;
  • jasnego określenia sposobu punktacji kryteriów technicznych i finansowych.

A. Określenie głównych kryteriów

W celu ustalenia najlepszego stosunku ceny do jakości w złożonych ofertach, zamawiający powinien wykorzystać po­niższy wzór do obliczenia ogólnych wyników konkurujących ze sobą ofert:

Wynik ogólny = wynik uzyskany przez ofertę techniczną (jakość) + wynik uzyskany przez ofertę finansową (cena)

Zamawiaj ący powinien więc, zgodnie ze swoją polityką cateringową, ustalić wagę dwóch głównych grup kryteriów, kryteriów technicznych (jakość) z jednej strony, a finansowych (cena) z drugiej.

Uwaga: dla ułatwienia analizy zaleca się, aby wykorzystać całkowitą ilość punktów w liczbie 100 jako podstawę punktacji kryteriów.

Tabela 13 pokazuje różne możliwe scenariusze, w zależności od relatywnej wa­gi przypisanej kryteriom technicznym i finansowym:

Przyklad wagi nadanej kryteriom technicznym Przyklad wagi nadanej kryteriom finansowym Poziom waznosci przydzielony kryteriom technicznym (jakosc) i finansowym (cena)
20 80 Cena jest duzo wazniejsza od jakosci, stawianej na drugim miejscu.
40 60 Cena jest wazniejsza niz jakosc, ale ta druga wciaz jest istotna
50 50 Jakosc i cena sa równie wazne
60 40 Jakosc jest wazniejsza niz cena, która pomimo to jest ist­otnym czynnikiem
80 20 Jakosc jest zdecydowanie wazniejsza od ceny, stawianej na drugim miejscu

B. Przyznawanie punktów wg kryteriów technicznych i finansowych

Po ustaleniu głównych czynników ważności zamawiający przydzieli punkty poszczególnym kryteriom, zgodnie z ich względną wagą. Całkowita ilość punktów przydzielonym każdej z dwóch grup kryteriów, finansowym i technicznym, powinna równać się ilości punktów przydzielonych w ćwi­czeniu w części 2.4.1.

Po przydzieleniu punktów z ogólnej puli każdemu z kryteriów zamawiający będzie mógł określić wynik uzyskany przez poszczególne oferty, odpowiadający stopniowi spełnienia wymogów określanych przez kryterium. Umożliwi to zamawiającemu porównanie ofert wg poszczególnych kryteriów.

C. Ustalanie procedury przyznawania punktów ofertom

1. Procedura przyznawania punktów za kryteria techniczne

Obejmuje ona ujednolicony system przyznawania punktów poszczególnym kryteriom, który umożliwia systematyczne porównanie ofert złożonych przez uczestników przetargu.

Dlatego też dla każdego kryterium zaproponowano trzy oceny: „Nie odpowiada wymogom”, „Częściowo odpo­wiada wymogom” oraz „Odpowiada wymogom”.

Każda ocena, wyrażona procentowo, zależy od zamawiającego.

Na przykład:

  • Nie odpowiada wymogom: uzyskany wynik to 0% punktów przyznanych omawianym kryteriom
  • Częściowo odpowiada wymogom: ten stopień zgodności odpowiada wynikowi 50% ogólnej liczby przyz­nanych punktów
  • Odpowiada wymogom: ten stopień zgodności odpowiada wynikowi 100% przyznanych punktów

Tabela 16: Definicje poziomów zgodności dotyczących przyznawania
punktów ofertom technicznym

Ocena Zasady rządzące różnymi poziomami zgodności
Nie odpowiada wymogom Ta ocena wydawana jest w przypadku, gdy informacje przedstawione przez oferenta nie spełniają wymogów określonych przez zamawiającego
Częściowo odpowiada wymogom W tym przypadku odpowiedź oferenta nie odpowiada w pełni wymogom stawianym przez zamawiającego
Odpowiada wymogom Przedstawione informacje w pełni odpowiadają wymogom stawianym w dokumentacji przetar­gowej

 

2. Procedury przyznawania punktów ofertom finansowym

System polecany w niniejszym poradniku polega na przyznaniu maksymalnej liczby punktów odnoszących się kryteriów finansowych oferentowi, który składa najtańszą ofertę finansową.

Wszystkie inne oferty będą oceniane względem tej oferty. W tym celu punkty są odliczane według wartości procentowej, o jaką każda oferta wykracza ponad tę najtańszą.

W przypadku hipotezy roboczej (patrz § 2.4.2), 40 punktów przyznano kryteriom finansowym. W poda­nym przykładzie wzrost ceny o 10% powinien prowadzić do obniżenia ilości punktów o 10% całkowitej puli wynoszącej 40 punktów itd.

Tabela 17: Przykład punktów przyznanych ofercie finansowej

Oferent Oferowana cena Różnica w % w stosunku do najniższej oferty Punkty przyznane ofer­cie finansowej
A 1 000 000 € - 40
B 1 200 000 € 20% 32
C 1 300 000 € 30% 28

Spis tresci niniejszego poradnika