Ustalanie kryteriów wykluczenia, selekcji oraz wyboru

Drukuj te strone

Po jasnym określeniu potrzeb w specyfikacjach i naszkicowaniu formularza odpowiedzi zamawiający może ustalić kryteria umożliwiające określenie:

 • typu dostawcy usług, który będzie wykluczony z przetargu (kryteria wykluczenia)
 • typu dostawcy usług dopuszczonych do prezentacji oferty (kryteria selekcji)
 • i wreszcie kryteriów, które zamawiający wykorzysta do podjęcia decyzji o tym, który z oferentów wygra przetarg (kryteria wyboru)

A. Kryteria wykluczenia

W tym kontekście artykuł 29 Dyrektywy Rady nr 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (Dziennik Urzędowy L 209 z dnia 24/07/1992) przedstawia wyczerpującą listę kryteriów wykluczenia:

 • stan upadłości lub likwidacji dostawcy usług
 • postępowanie o ogłoszenie upadłości
 • prawomocny wyrok za przestępstwo związane z działalnością zawodową
 • poważne wykroczenie zawodowe
 • niewywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w krajach, w których dostawca usług prowadzi działalność
 • niewywiązywanie się z obowiązku odprowadzania podatków
 • brak przynależności do związku zawodowego, wymaganej przez przepisy krajowe
 • oszustwo w zakresie informacji (zwłaszcza finansowych), mogących odnosić się
  do ilościowych kryteriów selekcji
 • niewypełnianie zobowiązań dotyczących ochrony pracowników i ich przedstawicieli. Osoba odpowiedzialna za przetargi publiczne musi mieć pewność, że usługodawcy składający ofertę przetargową przestrzegają postanowień istniejących porozumień w sprawie zatrudnienia, odnoszących się do:
  • maksymalnego czasu pracy i minimalnych okresów wypoczynku
  • minimalnej długości trwania płatnego urlopu w ciągu roku
  • płac minimalnych
  • warunków związanych z zatrudnianiem pracowników, zwłaszcza przez agencje pracy tymczasowej
  • zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy
  • środków ochrony stosowanych w warunkach zatrudniania kobiet cię­żarnych oraz młodych matek, dzieci i młodzieży
  • równego traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów dotyczących dyskryminacji.

Aby upewnić się, że oferent spełnia powyższe wymogi, kierownictwo może poprosić o dowód w postaci wypisu z rejestru sądowego lub równorzędnej dokumentacji.

Ponadto kryteria wykluczenia stosowane wobec usługodawców powinny obejmować także niezgodność z prawem europejskim i miejscowym w obszarach takich, jak prawo podatkowe, przepisy dotyczące zatrudnienia, porozumienia zbiorowe, aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny, zasady HACCP.

B. Kryteria selekcji

Są to obiektywne kryteria określające, którzy usługodawcy mogą złożyć ofertę. Każdy zamawiający powinien wybrać własne kryteria selekcji, stosownie do wielkości i złożoności (technicznej, finansowej) umowy oraz powiązanych zagadnień dotyczących siły roboczej.

Organizacje FERCO oraz EFFAT zalecają, aby dokonując selekcji zamawiający upewnili się, że wielkość i złożoność umowy odpowiadają możliwościom usługodawcy, zwłaszcza w przypadku koniecznych inwestycji.

Kryteria wyboru mogą odnosić się do takich aspektów, jak:

1. Położenie geograficzne/wielkość firmy

Tego typu informacje dają konkretne wskazówki na temat typu firmy: o zasięgu globalnym, euro­pejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym

2. Referencje firmy cateringowej w danym sektorze

Powinna istnieć możliwość weryfikacji referencji i biorąca się stąd konieczność podania danych kontaktowych związanych z referencjami przedłożonymi przez oferenta. Informacje takie umożliwią zamawiającemu ocenę zdolności firmy cateringowej do spełnienia wymogów w określonym sektorze.

3. Struktura kapitału oraz główne wskaźniki wyników finansowych

Choć informacje te będą ogólne, pozwolą zorientować się w kwestii stabil­ności finansowej oferenta. Należy poprosić oferenta o przedstawienie danych finansowych za trzy ostatnie lata finansowe.

4. Praktyki dotyczące zarządzania siłą roboczą

Ten punkt odnosi się w szczególności do struktury i natury relacji pomiędzy firmą cateringową a organizacjami reprezentującymi interesy załogi, jak również do stosownego porozumienia zbiorowego.

5. Pozostałe kryteria selekcji

Jeżeli zamawiający wdrożył inicjatywy dotyczące jakości (certyfikaty ISO lub certyfikaty usług), może postawić takie same wymagania swoim usługodawcom. To samo odnosi się do odpowie­dzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

C. Kryteria wyboru oferty

Po wyselekcjonowaniu oferentów zamawiający winien zanalizować i porównać oferty w celu udzielenia zamówienia. Zgodnie z Dyrektywą Europejską o zamówieniach, kryteriami wyboru mogą być:

« Niezależnie od przepisów prawnych i aktów administracyjnych poszczególnych państw dotyczących opłat za pew­ne usługi, kryteriami według których zamawiający udziela zamówienia, są:

 • gdy następuje wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie — różne kryteria odnoszące się do tego zamówienia: przykładowo jakość, wartość techniczna, estetyka, użyteczność, serwis i usługi posprzedażne, data zrealizowania usługi, okres bądź termin realizacji, cena albo
 • wyłącznie najniższa cena

W przypadku zamówień udzielanych w oparciu o ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie zamawiający są zobowiązani zamieścić w dokumentacji zamówienia lub w ogłoszeniu wszystkie kryteria, które zamierzają zastosować, w miarę możliwości w kolejności przyznanego im znaczenia. »

D. Podsumowanie etapu 3

Tabela 12: Zasady wykluczania, selekcji i wyboru

Etap 1: Kryteria wykluczania
Automatyczne wylaczenie z procedury przetargowej
Wybór uslugodawcy
Postepowanie o ogloszenie upadlosci
Prawomocny wyrok za przestepstwo zwiazane z dzialalnoscia zawodowa
Powazne wykroczenie zawodowe
Niewywiazywanie sie z obowiazku odprowadzania skladek na ubezpieczenie spoleczne lub innych, zgodnie z prawem obowiazujacym w kraju, w którym dostawca uslug prowadzi dzialalnosc
Niewywiazywanie sie z obowiazku odprowadzania podatków
Brak przynaleznosci do zwiazku zawodowego. Oszustwo w zakresie informacji (zwlaszcza finansowych), mogacych odnosic sie do ilosciowych kryteriów selekcji
Niewywiazywanie sie z zobowiazan majacych na celu ochrone praw pracowniczych
Etap 2: Kryteria selekcji dostawców uslug
Selekcja typu firmy zaproszonej do udzialu w przetargu
A. Polozenie geograficzne/wielkosc firmy
B. Referencje firmy cateringowej w sektorze zwiazanym z przetargiem
C. Struktura kapitalu oraz glówne wskazniki wyników finansowych
D. Polityka firmy cateringowej w zakresie utrzymywania relacji w branzy
E. Pozostale kryteria selekcji
Etap 3: Kryteria wyboru
Wybór usługodawcy
Ocena kazdej oferty w oparciu o kryteria wyboru i wymo­gi przedstawione w specyfikacjach.
Udzielenie zamówienia moze byc dokonane w oparciu o:
a - Oferte uwazana za najkorzystniejsza ekonomicznie na podstawie zalet technicznych, ekonomicznych lub tych zwiazanych z jakoscia.
lub
b - Najnizszej ceny

Spis tresci niniejszego poradnika