Projekt formularza odpowiedzi

Drukuj te strone

Zamawiający musi wpisać specyfikacje do formularza odpowiedzi. Aby otrzymać podobne i bez­pośrednio porównywalne oferty, zamawiający musi wymagać od wszystkich oferentów korzystania z formularza odpowiedzi. Oferty, których formuła nie pokrywa się z formularzem odpowiedzi, będą odrzucone. Informacja ta musi być w zrozumiały sposób podana w specyfikacjach.

Idealny formularz odpowiedzi ma strukturę identyczną do struktury specyfikacji.

Na formularzu odpowiedzi muszą się znaleźć dwa rodzaje odpowiedzi, udzielone przez oferentów:

  • informacje natury technicznej i organizacyjnej, opisujące wszystkie elementy składające się na usługi proponowane przez oferentów („oferta techniczna”);
  • informacje natury finansowej, odnoszące się do ceny usług („oferta finansowa”).

A. Oferta techniczna

Poniższe tabele podsumowują rodzaje informacji, jakie mogą być wymagane na formularzu odpowiedzi, a dotyczące głównych obszarów specyfikacji.

Tabela 5: Struktura formularza odpowiedzi dla potrzeb oferty technicznej

B. Oferta finansowa

Oferty finansowe są przedstawiane w formie tabelarycznej i prezentują różne koszty elementów składowych proponowanych usług. Tabele te powinny być identyczne dla wszystkich oferentów, aby możliwe było porównanie ofert.

Poniższy model prezentacji ofert finansowych przedstawia po pierwsze koszty operacyjne, a po drugie - inwestycje.

Oferty finansowe prezentowane są wg zakresu działalności wskazanego w specyfi­kacjach (§ 2.1.1.4). Zamawiający może jednak poprosić o przedstawienie ofert finansowych w odniesieniu do różnych scenariuszy zużycia, na przykład:

  • scenariusz minimalnego zużycia,
  • scenariusz zużycia odpowiadający zakresowi działalności odnotowanemu w czasie trwania przetargu,
  • scenariusz maksymalnego zużycia, który może odpowiadać na przykład liczbie
    posiłków serwowanych w nowej restauracji po okresie wzrostu liczby użytkowników końcowych.

1. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne dzielą się na:

Uwaga: jeżeli zamawiający poprosił oferentów o przedstawienie oferty obejmującej różne poziomy działalności usługowej, wyma­gany jest odrębny formularz odpowiedzi dla każdego scenariusza.

2. Inwestycje

Formularz odpowiedzi powinien umozliwiac pogrupowanie ofert inwestycyjnych wg typu, aby przestawic wplyw finansowy inwestycji na koszt posilku ponoszonego przez zamawiajacego.

Poza sumaryczna tabela, majaca ulatwic porównywanie ofert, oferenci przedstawia w formie zalacznika dokladne liczby (okreslenie konkretnych obszarów, lista sprze­tu i mebli...), które umozliwia zamawiajacemu dokonanie jakosciowej oceny oferty inwes­tycyjnej.

Tabela 11: Podsumowanie inwestycji

  Koszt netto Koszt brutto
Zakłady    
Sprzęt    
Meble    
Ogółem bez opłat    
Opłaty różne, nadzwyczajne    
Suma ogółem    
Wpływ inwestycji na posiłek    
Koszt posiłku z uwzględnieniem wpływu inwestycji    


Spis tresci niniejszego poradnika