deze pagina afdrukken

De offertes moeten geanalyseerd en beoordeeld worden om ze vervolgens te kunnen vergelijken.

Om een beoordelingssysteem te maken, zal de collectiviteit:

  • de “belangrijke evenwichten” vastleggen tussen de technische criteria (kwaliteit) en de economische criteria (prijs);
  • een aantal punten toekennen aan elk criterium dat in het bestek voorkomt, in functie van het belang dat de collectiviteit aan dat criterium geeft;
  • de beoordelingswijzen bepalen van de technische en economische offertes.

A. De belangrijke beoordelingsevenwichten van de offertes

Om de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding te kunnen identificeren, zal de collectiviteit de globale score van de verschillende offertes berekenen, aan de hand van de volgende formule:

Globale score = technische score (kwaliteit) + economische score (prijs)

In functie van haar beleid inzake catering, moet de collectiviteit dus het wegingsniveau bepalen dat ze zal toepassen op twee belangrijke criteriagroepen: de technische (kwaliteit) en de economische (prijs) criteria.

Tabel 13 stelt verschillende hypothesen voor die het belang aantonen dat respectievelijk aan de kwalitatieve en de economische criteria wordt toegekend.

Opmerking: om de analyse van de offertes gemakkelijker te maken, wordt aangeraden om een totaal van 100 punten vast te leggen als beoordelingsbasis voor alle criteria.

Tabel 13: De belangrijke beoordelingsevenwichten van de offertes - Voorbeelden

Weging toegekend aan technische criteria Weging toegekend aan economische criteria Prioriteitenniveau toegekend aan de technische en economische criteria
20 80 De economische criteria primeren duidelijk, de kwalitatieve criteria zijn secundair.
40 60 De prijscriteria zijn belangrijker dan de kwalitatieve criteria, maar die laatste blijven toch belangrijk.
50 50 Kwaliteit en prijs zijn even belangrijk.
60 40 De kwalitatieve criteria zijn belangrijker dan de prijs, die toch ook een belangrijke factor blijft.
80 20 De kwaliteit primeert duidelijk, en aan de prijs wordt minder belang gehecht.

B. De beoordeling van de onderdelen van het bestek

Als de belangrijkste evenwichten vastgelegd zijn, zal de collectiviteit de beoordelingsniveaus van de verschillende onderdelen (criterium) van het bestek uitvoerig beschrijven, in functie van het belang dat ze eraan wil toekennen, om zo tot een puntentotaal te komen dat aan elk van de twee criteriagroepen wordt toegekend: de technische en de economische criteria.

Op die manier kent de collectiviteit aan elk criterium een aantal punten toe die beschikbaar zijn. Op basis van dat aantal punten geeft de collectiviteit elke offerte een beoordeling voor het criterium in kwestie. Hierdoor kunnen de offertes criterium per criterium vergeleken worden.

C. De beoordeling van de onderdelen van het bestek

1. De beoordelingswijzen van de technische offertes

Voor elk criterium wordt een uniform beoordelingssysteem toegepast waarmee systematisch kan worden onderzocht of de offertes van de inschrijvers overeenstemmen met wat hen in de consultatie werd gevraagd.

Er worden drie beoordelingswijzen voorgesteld in functie van de mate van overeenstemming:

“Geen overeenstemming”, “Gedeeltelijke overeenstemming”, “Overeenstemming”.

De collectiviteit moet aan elk van die modaliteiten de beoordeling (uitgedrukt in %) geven die haar het meest geschikt lijkt.

Bijvoorbeeld:

  • Geen overeenstemming: de beoordeling zal 0% zijn van het aantal punten dat aan het betreffende criterium werd toegekend,
  • Gedeeltelijke overeenstemming: de beoordeling zal 50% zijn van het aantal punten dat aan het betreffende criterium werd toegekend,
  • Overeenstemming: de beoordeling zal 100% zijn van het aantal punten dat beschikbaar is voor het betreffende criterium.

Tabel 16: Voorbeeld van de beoordelingswijzen van de technische offertes

Beoordelingswijzen Mate van overeenstemming
Geen overeenstemming: 0% De informatie die de inschrijver in zijn offerte biedt voldoet niet aan de eisen van de collectiviteit

Gedeeltelijke overeenstemming: 50%

Het antwoord van de inschrijver laat niet toe om volledig te evalueren of het voldoet aan de eisen van de collectiviteit
Overeenstemming: 100% De aangeboden informatie voldoet volledig aan de eisen die in het bestek staan.

2. De indelings- en beoordelingswijzen van de economische offertes

Het aanbevolen systeem bestaat erin het maximale aantal beschikbare punten voor de economische criteria toe te kennen aan de inschrijver die de voordeligste offerte voorstelt.

Daarnaast kunnen punten worden toegekend voor de wijze waarop de aanbieder zich positief onderscheidt van anderen, zodat duidelijk is, dat niet alleen de prijs maar juist ook de kwaliteit wordt meegewogen in de offerte.

De offertes van de andere inschrijvers zullen worden geëvalueerd in vergelijking met de laagste offerte volgens het volgende systeem: er zullen punten worden afgetrokken in functie van het verschil tussen de prijs van elke offerte en de prijs van de laagste offerte. Het verschil tussen de prijzen zal worden uitgedrukt in %.

In de weerhouden werkhypothese had de collectiviteit 40 punten toegekend aan de economische criteria. Ze gaat nu de volgende modaliteiten vastleggen voor de beoordeling van de economische offertes: een prijsverhoging gelijk aan 10% van de laagste offerte zal leiden tot een vermindering van 10% op het totaal van 40 beschikbare punten, enzovoort, zoals weergegeven in tabel 17.

Tabel 17: voorbeeld van de beoordeling van de economische offertes

Inschrijver Prijsofferte % verschil met de laagste offerte Beoordeling van de economische offerte
A 1 000 000 € - 40
B 1 200 000 € 20% 32
C 1 300 000 € 30% 28

De inhoud van de gids