Bepalen van de uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria

deze pagina afdrukken

Als de collectiviteit haar behoeften in haar bestek heeft gedefinieerd en haar antwoordformulier heeft opgesteld, gaat ze criteria vastleggen waarmee ze het volgende kan bepalen:

 • het type dienstverlener die zal worden uitgesloten van de consultatie (uitsluitingscriteria);
 • het type dienstverlener die in aanmerking komt om een offerte voor te stellen (selectiecriteria);
 • en tot slot, de criteria waarop de collectiviteit zich zal baseren bij haar beslissing aan wie de opdracht wordt gegund (gunningscriteria).

A. De uitsluitingscriteria

In deze materie geeft artikel 29 van de Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening (Publicatieblad nr. L 209 van 24/07/1992), een uitvoerige lijst van de uitsluitingscriteria, met name:

 • staat van faillissement of gerechtelijke vereffening van de dienstverlener,
 • als het faillissement is aangevraagd,
 • veroordeeld voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt ( ),
 • ernstige beroepsfout,
 • niet voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale-verzekeringsbijdragen of andere instellingen naar gelang het land,
 • niet voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de betaling van belastingen,
 • niet ingeschreven in het beroepsregister overeenkomstig de nationale wetgeving,
 • valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen (met name economische) die kunnen overeenkomen met de kwantitatieve selectiecriteria,
 • niet naleven van de verplichtingen inzake bescherming van de werknemers en hun vertegenwoordigers. De openbare aanbesteder moet ervoor zorgen dat elke dienstverlener die zich kandidaat stelt of zich inschrijft op een consultatie, geen inbreuk maakt op de tewerkstellingsmodaliteiten van de betreffende werknemers:
  • de maximale werktijden en de minimale rusttijden
  • de minimale duur van het jaarlijks betaald verlof
  • de minimumlonen
  • de voorwaarden om krachten ter beschikking te stellen, met name door interim-kantoren
  • de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne op het werk
  • de beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de arbeids- en de tewerkstellingsomstandigheden van zwangere vrouwen en vrouwen die pas zijn bevallen, kinderen en jongeren
  • gelijkheid van behandeling tussen mannen en vrouwen evenals andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

 

Om de nakoming van deze verplichtingen te waarborgen kan worden volstaan met een verklaring waarin is aangegeven dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke bepalingen.

Moeten ook opgenomen worden in de uitsluitingscriteria van de dienstverleners: het niet naleven van de Europese en nationale reglementaire bepalingen zoals het fiscaal recht, het arbeidsrecht, de collectieve overeenkomsten, de geldende regelgevingen inzake voedselhygiene en –veiligheid, de HACCP-methode…

Bijvoorbeeld, een gerechtelijke procedure voor niet-naleving van de collectieve overeenkomsten of voor overtreding van de wettelijke bepalingen inzake minimumlonen of bescherming van de tewerkstelling.

B. De selectiecriteria

Het gaat om objectieve criteria die bepalen welke dienstverleners in aanmerking komen om een offerte voor te stellen. Elke collectiviteit kiest de selectiecriteria die zijn afgestemd op de omvang en de complexiteit (technisch, economisch) van de opdracht, de sociale thema’s.

FERCO en EFFAT raden de collectiviteiten aan om tijdens de selectie goed in te schatten of de omvang/complexiteit van de opdracht en de dienstverlener op elkaar zijn afgestemd en dit, met name, vanaf het moment dat er investeringen nodig zijn.

Het kan met name gaan om:

1. De geografische aanwezigheid / de grootte van het bedrijf

Deze informatie geeft concreet aan met welk type bedrijf men te maken heeft: een wereld-, Europees, nationaal, regionaal of lokaal bedrijf…

2. De referenties van het CCB in de activiteitensector waarvoor de consultatie bedoeld is: Werk, Onderwijs, Gezondheid-Sociaal, andere…

Deze referenties moeten verifieerbaar zijn en dus de coördinaten weergeven van de onderhandelingspartners van de inschrijver voor elk van de opgegeven referentie. Met deze informatie kan de collectiviteit beoordelen of een bedrijf kan voldoen aan haar vraag tot dienstverlening in een gegeven sector.

3. De kapitaalstructuur en de belangrijkste economische resultaten

Hoewel deze informatie algemeen is, geeft ze toch een beeld van de financiële stabiliteit van de inschrijver. Hiervoor moet de informatie over de drie laatste boekjaren worden opgevraagd.

4. Het sociaal beleid van de onderneming

Het gaat met name over de regeling van de sociale relaties tussen de onderneming en de werknemersafgevaardigden evenals over de collectieve overeenkomst die van toepassing is.

5. Andere selectiecriteria

Als de collectiviteit een kwaliteitsbeleid toepast (ISO certificaat of servicecertificaat) kan ze hetzelfde kwaliteitsniveau vragen van haar dienstverleners. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de duurzame ontwikkeling.

C. De gunningscriteria

Als de collectiviteit de inschrijvers heeft geselecteerd, moet ze de offertes analyseren en vergelijken om de opdracht te gunnen. Volgens de Europese richtlijn inzake opdrachten voor diensten, kunnen de gunningscriteria de volgende zijn:

" Onverminderd de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de vergoeding voor bepaalde diensten, kunnen de criteria aan de hand waarvan de aanbestedende dienst een opdracht gunt, zijn:

- hetzij, indien gunning aan de inschrijver met de economisch voordeligste aanbieding plaatsvindt, verschillende criteria die variëren al naar gelang van de aard van de opdracht, zoals de kwaliteit, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de klantenservice en technische bijstand, de datum van levering en de termijn voor levering of uitvoering, en de prijs;

- hetzij alleen de laagste prijs.

Indien de opdracht aan de inschrijver met de economisch voordeligste aanbieding moet worden gegund, vermelden de aanbestedende diensten in het bestek of in de aankondiging van de opdracht de gunningscriteria die zij voornemens zijn te hanteren, zo mogelijk in afnemende volgorde van het belang dat eraan wordt gehecht."

D. Samenvatting

Tabel 12: De uitsluitings-, selectie- en gunningsprincipes

Stap 1 : de uitsluitingscriteria
Automatische uitsluiting van het consultatieproces Staat van faillissement of gerechtelijke vereffening
Als het faillissement is aangevraagd
Veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de dienstverlener in het gedrang brengt
Ernstige beroepsfout
Niet voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale-verzekeringsbijdragen of andere instellingen naar gelang het land.
Niet voldaan aan de verplichtingen ten aanzien van de betaling van belastingen
Niet ingeschreven in het beroepsregister Valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen (met name economische) die kunnen overeenkomen met de kwantitatieve selectiecriteria
Niet naleven van de verplichtingen inzake bescherming van de rechten van de werknemers
Stap 2: de criteria voor de selectie van de inschrijvers
De selectie van het type onderneming dat mag deelnemen aan de consultatie
A. De geografische aanwezigheid van het bedrijf / De grootte van het bedrijf
B. De referenties van het CCB in de activiteitensector waarvoor de consultatie bedoeld is
C. De kapitaalstructuur en de belangrijkste economische resultaten
D. Het sociaal beleid van het CCB
E. De andere selectiecriteria
Stap 3: De gunningscriteria
La sélection du prestataire

Evaluatie van elke offerte in functie van de gunningscriteria en de eisen die in het bestek werden opgesteld.

Gunning van de opdracht / contract kan gebeuren aan:
a - De economisch voordeligste offerte op basis van zijn technische of kwalitatieve waarde EN van zijn economische waarde, Of
b - De offerte met de laagste prijs

De inhoud van de gids